ตัวเลือกในการพิสูจน์อักษร

การพิสูจน์อักษรของ KK•Spell ประกอบด้วยการตรวจสอบการสะกดคำ การตรวจหาคำพิมพ์ซ้ำ การตรวจแก้การตัดคำ การตรวจสอบการเว้นวรรคและการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ เหล่านี้สามารถกำหนดวิธีการตามความต้องการได้จากหน้าต่างตัวเลือก ด้วยการเรียกคำสั่ง “ตัวเลือกพิสูจน์อักษร...” จากเมนู ของ KK•Spell

KK•Spell จะแสดงหน้าต่างสำหรับตัวเลือกในการพิสูจน์อักษร

[✔] ตรวจสอบการสะกดคำในภาษาไทย

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้ KK•Spell ทำการตรวจสอบการสะกดคำระหว่างทำการพิสูจน์อักษร โดยมีตัวเลือกย่อย “ยกเว้น ณ ที่ใช้บ่งเวลา สถานที่ หรือนำหน้านามสกุล” และ “ยกเว้น ธ ที่ใช้เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3; ท่าน, เธอ” สำหรับการให้ผ่านเมื่อพบ ณ และ ธ ระหว่างเครื่องหมายวรรคตอน และ “ยกเว้นอักษรไทยที่ใช้เป็นหัวข้อ หรือบอกลำดับข้อ” สำหรับการให้ผ่าน ก. ข. ค. ง. เป็นต้น

[✔] ตรวจสอบคำผิดที่มักสะกด

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้ KK•Spell ตรวจสอบคำผิดที่มักสะกด ด้วยการใช้ปทานุกรมคำผิดภาษาไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

[✔] ตรวจสอบคำพิมพ์ซ้ำ

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้ KK•Spell ตรวจจับคำพิมพ์ซ้ำ โดยมีตัวเลือกย่อยให้ตรวจจับเฉพาะคำพิมพ์ซ้ำที่อยู่ติดกันเท่านั้น

[✔] แสดงรายการให้เลือก สำหรับคำที่ตัดได้หลายวิธี

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้ KK•Spell แสดงรายการให้เลือกเมื่อพบคำที่สามารถตัดได้หลายวิธีภายในหน้าต่างพิสูจน์อักษร

KK•Spell จะแสดงตัวเลือกการตัดคำในรายการ ด้วยการใช้อักขระ | แทนตำแหน่งตัดคำที่เป็นไปได้ในประโยค เลือกการตัดคำที่ต้องการ กดปุ่ม “เปลี่ยน” KK•Spell จะแทรก “รหัสตัดคำ” ระหว่างคำในข้อความ โดยปกติระบบภาษาไทยของ Mac OS X จะตัดคำโดยให้คำแรกยาวที่สุด นั่นคือ “ตาก” จะเป็นคำสุดท้าย และ “ลม” จะเป็นคำแรกของบรรทัด แต่ถ้าเลือก “ตา|กลม” จะทำให้ “ตา” เป็นคำสุดท้าย และ “กลม” เป็นคำแรกของบรรทัด ช่วยให้ความหมายของประโยคเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่เราต้องการ

[✔] แทรกรหัสแบ่งคำโดยอัตโนมัติ สำหรับคำที่ตัดได้หลายวิธี

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้ KK•Spell แทรก “รหัสตัดคำ” ให้โดยอัตโนมัติระหว่างการพิสูจน์อักษร โดยใช้คำที่กำหนดการตัดคำ (เช่น “ขอ|มอบ”) ที่บันทึกไว้ภายในปทานุกรมชนิดคำศัพท์ภาษาไทย

[✔] ตรวจสอบการเว้นวรรคและการใช้เครื่องหมาย

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้ KK•Spell ตรวจสอบการเว้นวรรคระหว่างคำไทยกับคำในภาษาอังกฤษและตัวเลข รวมถึงเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น ไม้ยมก ไปยาลน้อย ไปยาลใหญ่ มหัพภาค จุลภาค วงเล็บ หรือ นขลิขิต อัญประกาศ เป็นต้น โดยระหว่างการพิสูจน์อักษร จะแสดงและแนะนำการแก้ไขเมื่อพบที่ผิด

[✔] แนะนำคำศัพท์โดยอัตโนมัติ

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้ KK•Spell แนะนำคำที่สะกดถูกต้องในรายการ ทุกครั้งที่หยุดเมื่อพบคำที่สงสัยว่าผิดระหว่างการพิสูจน์อักษร