หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรับมอบซอฟต์แวร์ KKSpell

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 ผู้บริหาร บริษัท เคเค เทคโนโลยี่ส์ จำกัด โดย คุณกรด โรจนเสถียร ร้อยเอกหม่อมหลวงเกียรติเกษม เกษมสันต์ และคุณธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ ได้ทำการส่งมอบซอฟต์แวร์ KKSpell โปรแกรมตรวจสอบคำผิดในภาษาไทยสำหรับ Mac OS X ให้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยมีคุณ ธานิน ตีรณสาร รองหัวหน้ากองการผลิต ฝ่ายเตรียมการพิมพ์ เป็นผู้รับมอบ