วิธีการแก้ไขสระลอย

ในบางแอปพลิเคชัน เช่น Microsoft® Word 2004 และ 2008 แม้จะใช้ฟอนต์ที่เข้ารหัสแบบยูนิโคดแล้วก็ตาม แต่จะพบปัญหาการแสดงผลที่เรียกกันว่า “สระลอย” หรือ “วรรณยุกต์ลอย” เมื่อพิมพ์ข้อความภาษาไทย สระที่อยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างของอักษร เช่น ไม้หันอากาศ สระอิ สระอุ ฯลฯ รวมถึง ไม้ไต่คู้ ทัณฑฆาต พินทุ และวรรณยุกต์ จะอยู่ผิดตำแหน่งดูไม่สวยงาม เช่น ไม้เอก ลอยสูงไปจากตัว ก. ไก่ ไม้หันอากาศ อยู่ซ้อนกับหางของอักษรที่ลากยาวขึ้นบน ได้แก่ ป, ฝ, ฟ หรือ สระอุ ซ้อนอยู่กับหางตัวอักษรที่ลงล่าง ได้แก่ ฎ, ฏ, ฤ, ฦ หรือซ้อนอยู่กับเชิงของพยัญชนะ ญ และ ฐ

ด้วยการเลือกข้อความที่ต้องการแก้ไข แล้วเรียกคำสั่ง “เปลี่ยน ▶ ระดับอักขระไทยให้ถูกต้อง” จากเมนู ของ KK•Spell

KK•Spell จะทำการแก้ไข ช่วยให้ตำแหน่งอักขระไทยในเอกสาร เมื่อแสดงผลบนจอภาพและเมื่อพิมพ์ออกมา มีความสวยงามและถูกต้อง

สำหรับขั้นตอนในการเรียกใช้งานเพื่อให้ได้การแสดงผลที่ถูกต้อง จะต้องเรียกใช้คำสั่งนี้หลังจากการ พิสูจน์อักษร, ใส่รหัสตัดคำ, และเปลี่ยนสระอำเป็นหยาดน้ำค้าง+ลากข้าง (สำหรับคำ เช่น ป้ำ) ตามลำดับ

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งอักขระให้กลับคืนมาดังเดิม ใช้คำสั่ง “เปลี่ยน ▶ รหัสอักขระเป็น​ธรรมดา”